Rozliczenie ostateczne całej inwestycji

Inwestor Zastępczy w fazie rozliczeniowej  zobowiązany jest m.in. do:

 

1. określenia wartości wstępnej zadania inwestycyjnego t.j. przygotowania wstępnego preliminarza kosztów zadania inwestycyjnego stanowiącego podstawę do określenia wstępnej wartości poszczególnych lokali i powierzchni pomocniczych;

 

2. utrzymywania dyscypliny finansowej w zakresie zatwierdzonego preliminarza w całym okresie realizacji inwestycji,

 

3. rozliczania bieżącego, w tym do:

  • sprawdzania składanych przez wykonawców faktur pod względem merytorycznym i formalno,
  • rachunkowym w oparciu o zawarte umowy z ponoszeniem pełnej odpowiedzialności materialnej, pod rygorem zwrotu Spółdzielni nieprawidłowo zatwierdzonych wydatków,
  • opracowywania protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, nieprzewidzianych lub nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej oraz podnoszących walory eksploatacyjne, funkcjonalne i estetyczne obiektu i przekazanie ich do akceptacji Zarządowi Spółdzielni,
  • prowadzenia w trakcie realizacji inwestycji szczegółowej ewidencji ilościowo - wartościowej i wszelkich niezbędnych ewidencji szczegółowych pozwalających na kontrolne i ostateczne rozliczenie inwestycji.

4. rozliczenia ostatecznego, w tym do:

  • rozliczenia zmian, robót dodatkowych i rezygnacji wprowadzonych przez indywidualnych Inwestorów i uzgodnienia ich wartości odrębnie z każdym z nich;
  • dokonania inwentaryzacji powykonawczej powierzchni każdego lokalu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i uzgodnienie jej z każdym Inwestorem indywidualnym odrębnie;
  • przygotowania i uzgodnienia z wykonawcą rozliczenia zakończonej inwestycji w zakresie realizacji budowy, w terminie do 1 (jednego) miesiąca licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji ( przekazania do eksploatacji)  z uwzględnieniem ewentualnych należnych odszkodowań i/lub kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez wykonawcę;
  • dopuszczenia do fakturowania końcowego wynikającego z uzgodnionego w/w rozliczenia ostatecznego zakończonej inwestycji po potwierdzeniu  usunięcia ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze obiektu;
  • opracowania na podstawie obowiązującego w Spółdzielni regulaminu ostatecznego rozliczenia inwestycji w zakresie dotyczącym indywidualnych Inwestorów, w terminie do dwóch miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu;
  • przygotowania wydruków rozliczeń każdego lokalu i uzgodnienie ich ze wszystkimi Inwestorami indywidualnymi odrębnie;

wstecz